Windykacja należności

Niespłacone należności to problem wielu firm, a często i osób prywatnych. Nasza Kancelaria zapewnia kompleksową pomoc prawną, profesjonalne doradztwo oraz pełny zakres usług na każdym etapie procesu odzyskiwania należności. Realizując usługi windykacyjne, stawiamy na skuteczność, profesjonalizm oraz wysoką jakość usług.

Prowadzone przez Kancelarię postępowanie w zakresie windykacji należności ma charakter kilkuetapowy i w zależności od potrzeb obejmuje:

  • Postępowanie polubowne – Windykacja wierzytelności w tej postaci polega na podejmowaniu czynności negocjacyjnych zmierzających do odzyskania należności, przygotowanie ostatecznego przedsądowego wezwania dłużnika do zapłaty należności wynikających z umów handlowych i faktur wystawionych przez Zleceniodawcę wraz z odsetkami ustawowymi za okres przeterminowania. W ramach działań polubownych rozmawiamy z dłużnikiem, uzgadniamy realne terminy spłat długu, przygotowujemy ugody, oraz porozumienia spłaty zobowiązań.

  • Postępowanie sądowe – w przypadku, gdy postępowanie polubowne nie przyniesie oczekiwanych rezultatów i dłużnik nadal uchyla się od wypełnienia swoich zobowiązań, podejmowane są działania obejmujące przygotowanie pozwu i złożenie go do właściwego sądu, nadzór nad odpowiednim przebiegiem czynności procesowych wraz z reprezentowaniem Klienta w trakcie procesu sądowego przed wszystkimi sądami powszechnymi i w każdej instancji.

  • Postępowanie egzekucyjne – po wygranym procesie sadowym, prawomocnym nakazie i uzyskaniu klauzuli wykonalności przystępujemy do kolejnej ostatniej faza procesu windykacji wierzytelności, która sprowadza się do przygotowania stosownej dokumentacji, przygotowania wniosku i skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego, współpraca z komornikiem. Na etapie odzyskiwania należności od dłużnika współpracujemy i jednocześnie sprawujemy nadzór nad czynnościami komornika. Współpraca z komornikami w postępowaniu egzekucyjnym oraz nasze doświadczenia pomogły w wypracowaniu efektywnych narzędzi w celu uzyskania wysokiej skuteczności egzekucji przy maksymalnie niskich kosztach sądowych i egzekucyjnych;

Dbamy, aby klient posiadał pełną wiedzą na temat aktualnego stanu prowadzonej sprawy oraz działań podejmowanych przez Kancelarię, sądy oraz komorników. W ramach stałej współpracy w zakresie windykacji należności oraz stałej obsługi prawnej firm w celach prewencyjnych wyposażamy naszych Klientów w pieczęć windykacyjną.

W przypadku bezskutecznej egzekucji prowadzimy postępowania uzupełniające, np.:

  • prowadzenie postępowań cywilnych oraz działań windykacyjnych przeciwko wspólnikom spółki osobowej, członkom zarządu sp. z o.o., jak również wytoczeniem powództwa (skargi pauliańskiej) przeciwko osobie trzeciej, której dłużnik przekazał majątek z zamiarem pokrzywdzenia wierzyciela;
  • przygotowanie zgłaszania wierzytelności wierzyciela w ramach toczącego się postępowania upadłościowego dłużnika wraz z reprezentacją w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym
  • przygotowujemy zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa w przypadku działań dłużnika w celu wyzbycia się majątku i podejmowaniu czynności i działań mających na celu pokrzywdzenie wierzyciela

Żadna sprawa z zakresu windykacji należności nie stanowi dla nas problemu.

Zapraszamy Państwa do kontaktu z Kancelarią aby przekonać się, że zajmiemy się sprawą profesjonalnie i skutecznie.