Zachowek

Zachowek jest swoistym zabezpieczeniem finansowym wobec osób, które w normalnym trybie byłyby spadkobiercami zmarłego. Zachowek to rodzaj zabezpieczenia finansowego należne ustawowemu spadkobiercy – czyli współmałżonkowi i zstępnym spadkodawcy lub małżonkowi i rodzicom spadkodawcy (jeśli nie miał dzieci lub nie dożyły otwarcia spadku).

Dzięki zachowkowi członkowie najbliższej rodziny uprawnieni do zachowku pominięci w testamencie mają prawo dochodzić od spadkobierców wypłacenia zachowku. Zachowek przysługuje również spadkobiercom ustawowym, jeżeli za życia spadkodawca rozporządził majątkiem poprzez darowizny na rzecz osób trzecich, uszczuplając tym samym masę spadkową. Instytucja zachowku ma na celu niejako zadośćuczynić najbliższym spadkodawcy to, że zostali pominięci w testamencie lub to, że ich udział w spadku został zminimalizowany. O zachowek można się ubiegać także wtedy, kiedy osoba mająca do niego prawo została co prawda uwzględniona w testamencie, ale przypadająca na nią część spadku jest mniejsza niż należny jej ustawowo zachowek.

Przepisy kodeksu cywilnego określają wysokość zachowku jako połowę sumy, która przypadałaby danej osobie w przypadku dziedziczenia ustawowego lub dwie trzecie wartości udziału spadkowego, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni.

Prawo do zachowku nie jest obowiązkiem, jest jedynie prawem, z którego można skorzystać w określonym czasie od chwili śmierci spadkodawcy. Roszczenia uprawnionego z tytułu zachowku oraz roszczenie przeciwko osobie obowiązanej do uzupełnienia zachowku z tytułu otrzymanych od spadkodawcy zapisu windykacyjnego lub darowizny przedawnia ją się z upływem lat pięciu od ogłoszenia testamentu lub od otwarcia spadku.

Zachowek co do zasady jest świadczeniem pieniężnym (jeśli uprawniony nie wyrazi na to zgody, nie może być wydany „w naturze”).

Zachowek nie przysługuje:

 • osobom, które odrzuciły spadek,
 • osobom, które zrzekły się dziedziczenia jeszcze za życia spadkodawcy ( w formie aktu notarialnego),
 • małżonkowi w przypadku orzeczenia rozwodu czy separacji lub na skutek złożonego pozwu o rozwód lub separację z jego winy, o ile pozew jest uzasadniony,
 • osobom wydziedziczonym przez spadkodawcę
 • osobom, które umownie zrzekły się dziedziczenia

Z zachowkiem wiąże się szereg szczegółowych zagadnień, dotyczących ustalenia jego wysokości oraz zaliczenia darowizn uczynionych za życia spadkodawcy na rzecz osób uprawnionych do zachowku i na rzecz osób niebędących spadkobiercami albo uprawnionymi do zachowku.

Kancelaria świadczy pomoc prawną na każdym etapie postępowania w sprawie o zachowek, która obejmuje m.in.:

 • udzielenie profesjonalnych porad prawnych i doradztwo prawne
 • ustalenie składników majątkowych (masy spadkowej) stanowiących podstawę ustalenia zachowku
 • pomoc w skompletowaniu niezbędnej dokumentacji
 • obliczenie wysokości zachowku przypadającego uprawnionemu
 • przygotowanie wystąpienia do zobowiązanego do wypłaty zachowku w postępowaniu polubownym (w zdecydowanej większości przypadków na tym etapie sprawa zostaje pozytywnie zakończona bez konieczności kierowania sprawy na drogę postępowania sądowego)
 • przygotowywanie pozwu o zachowek oraz złożenie do sądu właściwego
 • reprezentacja procesowa Klienta w prowadzonych postępowaniu sądowym i pozasądowym

Żadna sprawa o zachowek nie stanowi dla nas problemu. Nasi adwokaci i radcy prawni są do Państwa dyspozycji.

Zapraszamy Państwa do kontaktu z Kancelarią aby przekonać się, że zajmiemy się sprawą profesjonalnie i skutecznie.