Zasiedzenie

Zasiedzenie jest często jedynym możliwym sposobem na nabycie prawa własności. Zgodnie z obowiązującym prawem posiadacz nieruchomości, który nie jest jej właścicielem nabywa ją na własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny (jak właściciel), nie będąc jej właścicielem, pod warunkiem że posiadamy ją w dobrej wierze, a więc w przekonaniu, że jesteśmy jej właścicielami. Jeżeli pozostajemy w złej wierze, czyli mamy świadomość, iż nie jesteśmy właścicielami, to własność nieruchomości nabywamy dopiero po upływie trzydziestu lat.

Podstawową funkcją zasiedzenia jest eliminacja długotrwałej niezgodności między faktycznym wykonywaniem uprawnień właścicielskich a formalnoprawnym stanem własności, co przyczynia się do uporządkowania stosunków społecznych pod względem prawnym.

Zasiedzenie jest instytucją prowadzącą do nabycia prawa na skutek upływu czasu. Aby jednak można było stwierdzić, iż doszło do zasiedzenia, należy udowodnić posiadanie nieruchomości przez odpowiedni upływ czasu oraz fakt posiadania danej nieruchomości w sposób samoistny.Zasiedzenie jest jednym ze sposobów nieodpłatnego nabycia prawa własności związanym z upływem czasu. Kiedy możemy zasiedzieć nieruchomość - najoględniej mówiąc kiedy zajmujemy się nieruchomością , taktujemy ją jak własną, podejmujemy działania jak właściciel i trwa to odpowiednio długo w sposób nieprzerwany ( w przypadku zasiedzenia w złej wierze 30 lat ). Do zasiedzenia może dojść, gdy formalny właściciel nie interesuje się nieruchomością, zaginął lub nie jesteśmy w stanie określić kto jest właścicielem nieruchomości , a osoba która korzysta z nieruchomości traktuje ją jak swoją własność.

Prawo nie przewiduje innej możliwości stwierdzenia zasiedzenia nieruchomości przez zasiedzenie w innej drodze niż złożenie pozwu i przeprowadzenie postępowania sądowego.

Wniosek o zasiedzenie składany jest do sądu właściwego dla miejsca położenia nieruchomości. We wniosku należy wskazać wszystkich uczestników/zainteresowanych w sprawie oraz udowodnić bieg terminu zasiedzenia i swoje posiadanie samoistne ( nie poparte tytułem własności) za pomocą wszystkich możliwych środków dowodowych, w tym dokumentów czy zeznań świadków. Reprezentujemy Klientów w sprawach o zasiedzenie nieruchomości, ruchomości, służebności (w tym służebności drogi koniecznej).

Ostatnie zmiany ( pewne ograniczenia) w kwestii zasiedzenia nieruchomości rolnej W dotychczasowym stanie prawnym do nabycia własności nieruchomości w drodze zasiedzenia konieczne było spełnienie dwóch podstawowych warunków , tj. samoistne posiadanie nieruchomości oraz upływu czasu, w przypadku zasiedzenia w dobrej wierze to okres 20 lat i 30 lat w przypadku zasiedzenia w złej wierze. Rodzaj i przeznaczenie nieruchomości nie miał znaczenia. W dniu 30 kwietnia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 kwietnia 2016r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw ( Dz.U.2016.585),która wprowadziła poważne zamiany. m.in. w kwestii zasiedzenia. Zmianie uległ bowiem art. 172 § 3 kodeksu cywilnego, który dokonuje rozróżnienia w zależności od tego czy chodzi o nieruchomość rolna czy też nie rolną. Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 172 § 3 nieruchomość rolną przez zasiedzenie będzie mógł nabyć tylko rolnik indywidualny i tylko wtedy gdy powierzchnia nabywanej przez zasiedzenie nieruchomości wraz z nieruchomościami rolnymi stanowiącymi już własność rolnika nie przekroczy 300 ha użytków rolnych. Zgodnie z definicją ustawodawcy rolnik indywidualny to osoba fizyczna, która ma kwalifikacje rolnicze, osobiście gospodaruje na gruntach o powierzchni od 1 do 300 ha oraz co najmniej przez 5 lat zamieszkuje w gminie , gdzie położona jest co najmniej jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład jego gospodarstwa rolnego . Tak więc w porównaniu do uprzedniego stanu prawnego ustawodawca wprowadził kwalifikowaną postać zasiedzenia nieruchomości, a mianowicie nieruchomości rolnej. Wprowadzono dodatkowe kryteria o których mowa powyżej, które muszą być spełnione aby móc zasiedzieć nieruchomość rolną, które nie mają zastosowania do zasiedzenia pozostałych nieruchomości „nie rolnych” . Należy podkreślić , iż ustawa wprowadziła 3- letni okres przejściowy gdzie powyższe ograniczenia w zakresie nabywania nieruchomości rolnych nie obowiązują tak więc nowych przepisów nie stosuje się do nieruchomości rolnych w stosunku do których zasiedzenie skończyłoby się przed upływem 3 lat od dnia wejścia w życie nowych przepisów czyli przed 30.04.2019r. (art. 14 ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości zasobu własności rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw).

Obsługa prawna Kancelarii w sprawach o zasiedzenie obejmuje, m.in.:

  • udzielenie profesjonalnych porad prawnych
  • pomoc w zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji
  • przygotowywanie wszelkich pism procesowych, wniosków o zasiedzenie,
  • przygotowywanie pozwów i reprezentację w prowadzonych postępowaniach sądowych i pozasądowych.

Żadna sprawa o zasiedzenie nie stanowi dla nas problemu. Warto zdać się na pomoc prawników z kancelarii adwokackiej Omega.

Zapraszamy Państwa do kontaktu z Kancelarią aby przekonać się, że zajmiemy się sprawą profesjonalnie i skutecznie.