Odszkodowania

Kancelaria świadczy profesjonalną pomoc prawną osobom poszkodowanym we wszelkiego rodzaju wypadkach. Jesteśmy specjalistami w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od towarzystw ubezpieczeniowych oraz innych instytucji zobligowanych do wypłaty odszkodowań. Dzięki nam skutecznie i bez żadnych problemów odzyskają Państwo pełne odszkodowanie, adekwatne do rozmiarów doznanej szkody. Z doświadczenia wiemy, że osoby poszkodowane często nie zdają sobie sprawy z możliwości dochodzenia zadośćuczynienia lub odszkodowania od firm ubezpieczeniowych, jak i z wysokości realnych roszczeń z tego tytułu, a ewentualne dochodzenie roszczeń na własną rękę nie zawsze przynosi oczekiwane rezultaty.


Oferujemy kompleksową i profesjonalną obsługę prawną w zakresie likwidacji szkody i uzyskaniu należnego odszkodowania na każdym etapie postępowania.

Dla naszych klientów dochodzimy odszkodowań na wszystkich możliwych i koniecznych etapach postępowania w zależności od zaistniałej sytuacji, tj.

 • etapie przedsądowym obejmującym zgłoszenie szkody, przygotowanie wystąpienia o wypłatę odpowiednio wysokiego odszkodowania i/lub zadośćuczynienia oraz prowadzenie negocjacji z towarzystwami ubezpieczeniowymi, które mają na celu korzystne/ugodowe zakończenie postępowania likwidacyjnego. Jeżeli postępowanie polubowne nie przyniesie oczekiwanego rezultatu prawnicy, kancelarii przygotują odpowiedni pozew i sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego, gdzie Państwa interesy będą reprezentowane przez profesjonalnego pełnomocnika.

 • etapie sądowym- obejmującym przygotowanie właściwego pozwu i wystąpienie z roszczeniem do sądu przeciwko zobowiązanym do naprawienia szkody oraz prowadzenie sprawy i reprezentacja procesowa klienta w prowadzonym postępowaniu sądowym. Zapewniamy pełną obsługę prawną, reprezentowanie klienta przed sądem w procesie cywilnym przeciwko zobowiązanym , w celu uzyskania odszkodowania i/lub zadośćuczynienia w pełnej wysokości.

 • zapewniamy również pełna obsługę prawną i zastępstwo procesowe w sprawach karnych prowadzonych przeciwko sprawcom wypadków w których poszkodowanym jest nasz klient dla którego prowadzimy sprawę cywilną w zakresie roszczeń odszkodowawczych.

Nie pobieramy od naszych Klientów żadnych opłat wstępnych.

Rozliczenie następuje po zakończeniu prowadzonej sprawy na zasadzie wynagrodzenia prowizyjnego od uzyskanej kwoty. Całe ryzyko niepowodzenia sprawy spoczywa na Kancelarii.

Przy tak skonstruowanej umowie jesteśmy zmotywowani, by zakończyć sprawę w możliwie najkrótszym terminie i uzyskać dla Klienta jak najwyższe odszkodowanie, bowiem do momentu wypłaty odszkodowania pracujemy za darmo, a wynagrodzenie naliczane jest procentowo od sumy uzyskanej od podmiotu zobowiązanego.

Żadna sprawa z zakresu odszkodowań nie stanowi dla nas problemu.

Kierując sprawę do naszej Kancelarii Klient zyskuje:

 • profesjonalną i skuteczną pomoc prawną na każdym etapie postępowania
 • pewność, że uzyska należne odszkodowanie
 • pewność, że dochodzeniem roszczenia zajmie się doświadczony specjalista w likwidacji szkód
 • skuteczną walkę o możliwie najwyższe odszkodowanie/roszczenie

Prowadzimy sprawy odszkodowawcze m.in. z zakresu:


Szkód majątkowych

Szkodą na mieniu jest wszelki uszczerbek majątkowy nie polegający na naruszeniu dóbr osobistych i interesów powstały bez związku z osobą poszkodowanego. które najczęściej powstają w efekcie takich zdarzeń jak np: wypadek drogowy, powódź, kradzież, zalanie, pożar, zniszczenie mienia, naruszenie konkretnego prawa majątkowego lub majątku jako pewnej całości. Przez szkodę rozumie się również wszelkie uszczerbki w dobrach lub interesach prawnie chronionych, a także utracone korzyści np. w prowadzonej działalności gospodarczej wskutek zniszczenia majątku wykorzystywanego w niniejszej działalności , którego poszkodowany doznał wbrew własnej woli.

Dochodząc należnego odszkodowania, niezwykle istotne znaczenia ma przygotowanie odpowiedniej dokumentacji oraz przeanalizowanie i przedstawienie okoliczności, w których doszło do szkody, ponieważ ciężar dowodowy poniesionej szkody spoczywa na zgłaszającym roszczenia odszkodowawcze i konieczne jest wykazanie związku przyczynowo – skutkowego, jaki musi zaistnieć pomiędzy zdarzeniem, a powstałą szkodą.

Niejednokrotnie zakłady ubezpieczeń bezpodstawnie odmawiają wypłat należnych odszkodowań , ograniczają swoją odpowiedzialność przy likwidacji szkody lub obarczają odpowiedzialnością za powstałą szkodę poszkodowanego oraz często zaniżają należne odszkodowania.

Szkód osobowych

Dochodzimy odszkodowań z OC sprawcy (odszkodowanie od zakładu ubezpieczeń) wypadku lub innego podmiotu zobowiązanego do naprawienia szkody. Pomożemy uzyskać odszkodowanie nawet w przypadku, gdy sprawca jest nieznany lub uciekł z miejsca wypadku, dochodzimy wówczas odszkodowania od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Proszę pamiętać, że o wypłacenie odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu wypadku komunikacyjnego może ubiegać się każdy uczestnik ruchu drogowego zarówno pieszy, rowerzysta, pasażer jaki i kierowca pojazdu.

Poszkodowanym w wypadkach pomożemy skutecznie i bezproblemowo uzyskać nie tylko należne odszkodowanie i zadośćuczynienie za ból i cierpienie związane z doznanym wypadkiem w najwyższej możliwej wysokości, ale również zajmiemy się uzyskaniem innych dodatkowe świadczenia takie jak:

-zwrot wszelkich kosztów leczenia i rehabilitacji oraz utraconych dochodów
-rentę dla wyrównania szkód o charakterze stałym,
-zwrot poniesionych kosztów readaptacji (przebudowa domu, zakup specjalistycznego sprzętu, specjalnego samochodu).

Śmierć osoby bliskiej

Chyba najbardziej traumatycznym przeżyciem jest Śmierć bliskiej osoby i szczególnie jeżeli nastąpiła w wyniku wypadku komunikacyjnego lub zdarzenia nagłego i trudnego do przewidzenia.

Tracąc najbliższych tracimy jakąś cząstkę siebie. Osoby, które utraciły swoich najbliższych w wyniku wypadku drogowego czy innych zdarzeń zawinionych cudzym działaniem lub zaniechaniem, mogą się ubiegać od sprawców zdarzenia (odpowiednio od towarzystw ubezpieczeniowych lub ubezpieczeniowego funduszu gwarancyjnego) pokrycia poniesionych strat w wyniku doznanej szkody.

Najbliższym po osobach tragicznie zmarłych przysługują następujące świadczenia:

 • odszkodowanie za znaczne pogorszenie się sytuacji życiowej – występuje w sytuacji kiedy osoby najbliższe , doznały materialnego, finansowego uszczerbku w swoim życiu, ich sytuacja majątkowa i życiowa uległa pogorszeniu. O takiej sytuacji mówimy w przypadku, kiedy osoba zmarła wspomagała najbliższych finansowo, niejednokrotnie dochody osoby zmarłej była jedynym lub głównym źródłem utrzymania rodziny, gdy była wsparciem w życiu codziennym w formie fizycznej i psychicznej, pomagała w czynnościach życia codziennego. Znaczne pogorszenie się sytuacji życiowej może być również wynikiem podjętego leczenia schorzeń wywołanych śmiercią osoby najbliższej.

 • zadośćuczynienie za śmierć najbliższego członka rodziny

  Jeżeli w wyniku wypadku śmiertelnym straciłeś osobę najbliższą lub która była Ci szczególnie bliska, wówczas możemy dochodzić dla Ciebie zadośćuczynienia po jej śmierci, za ból i cierpienie, za doznaną krzywdę w związku z jej śmiercią. Roszczenie o wypłatę zadośćuczynienia przysługuje  nie tylko małżonkowi, dzieciom i rodzicom zmarłego, ale również dalszej rodzinie (rodzeństwu, dziadkom, wnukom). Zadośćuczynienie przysługuje także osobie, która  pozostawała ze zmarłym w trwałym związku (konkubinacie). Doznana krzywda i ból po stracie najbliższych ma charakter niewymierny a wysokość przyznanego zadośćuczynienia zależy od wielu okoliczności .m.in.. nasilonego cierpienia i subiektywnych odczuć osób roszczących. Zadośćuczynienie nie może stanowić zapłaty symbolicznej, lecz również niewspółmiernej. Świadczenie to ma za zadanie złagodzenie bólu, cierpienia wywołanego śmiercią osoby najbliższej.

 • zwrot wszelkich kosztów pochówku, w tym m.in. ceremonii żałobnej, kwiatów na grób, przygotowania stypy, strojów związanych z czasem żałoby, pomnika;

 • renta alimentacyjna – generalnie roszczenie o rentę odszkodowawczą przysługuje tym, względem których na zmarłym ciążył obowiązek alimentacyjny.

 • Renta odszkodowawcza należy się w każdym przypadku dzieciom zmarłego niesamodzielnym materialnie, ale również i małżonkowi, który nie pracował bądź pracował zawodowo, a zachodzi duża dysproporcja między zarobkami i śmierć współmałżonka spowodowała obniżenie poziomu życia. Uprawnienia z tytułu renty odszkodowawczej przysługują także rodzicom zmarłego. Renta odszkodowawcza należy się także dzieciom, których zmarła matka/ojciec nie pracowała zawodowo, ale partycypowała w utrzymaniu gospodarstwa domowego poprzez wkład pracy własnej, który w dużej mierze był skierowany na wychowanie dzieci.

Odszkodowania z tytułu szkód rolniczych i wypadków w rolnictwie

O odszkodowania dla rolników mogą ubiegać się osoby, które wskutek nagłego zdarzenia zostały poszkodowane podczas wykonywania prac związanych z prowadzeniem gospodarstwa.

Właściciele gospodarstw rolnych podobnie jak kierowcy pojazdów powinni posiadać obowiązkowo ubezpieczenie OC działalności, które jest ich podstawowym zabezpieczeniem.

Z ubezpieczenia OC rolników dochodzimy odszkodowań i rekompensat finansowych dla poszkodowanych w wypadkach w gospodarstwach rolnych a więc nie tylko dla ubezpieczonych właścicieli gospodarstwa rolnego ale również dla osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, jak również dla osób pracujących na ternie gospodarstwa oraz wykonujących czynności związane z jego prowadzeniem.

Odszkodowania dla rolników najczęściej dotyczą jednak sytuacji, kiedy wskutek zaistniałego nagłego zdarzenia poszkodowany:
- poniósł śmierć
- uległ trwałemu uszkodzeniu ciała (kalectwo)
- uszkodzeniu uległo częściowo lub całkowicie mienie gospodarstwa (pojazdy wolnobieżne i inne maszyny należące do właściciela gospodarstwa)

Pakietem standardowego ubezpieczenia OC (obowiązkowego dla właścicieli gospodarstw) objęte są zarówno pojazdy wolnobieżne należące do właściciela gospodarstwa, jak również inne maszyny. Ubezpieczenie pozwoli także na pokrycie kosztów naprawy szkód wyrządzonych przez pracowników, które są rezultatem ruchu pojazdów należących do rolnika.

Zapraszamy Państwa do kontaktu z Kancelarią aby przekonać się, że zajmiemy się sprawą profesjonalnie i skutecznie.